Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά & Γαλλικά Πρότυπα ΕΝ 62305, 62561, 50164 & NFC 17102 το Εξωτερικό ΣΑΠ Φωτοβολταϊκών πάρκων αποτελείται από τα εξής μέρη:

Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ

Το σύστημα γείωσης θα αποτελείται από αγωγό ταινιωτό χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο, διαστάσεων 30x3,5mm, ο οποίος θα τοποθετηθεί σε βάθος τουλάχιστον 50cm στο έδαφος, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ισοδυναμικό πλέγμα στο πάρκο και .να εξαλειφθεί ο κίνδυνος από βηματικές τάσεις ( step voltages).

Για την βελτίωση της γείωσης μπορούν να τοποθετηθούν σημειακές γειώσεις, σε κατάλληλα σημεία, με ηλεκτρόδια χαλύβδινα ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένα Φ14x1500mm και βάθος, εφόσον είναι εφικτό, τουλάχιστον ..

Η τιμή αντίστασης διάβασης της γείωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10Ω.

Β. ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΑΠΑΓΩΓΟΙ ΚΑΘΟΔΟΥ

  1. ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΩΒΟΥ FARADAY

Το συλλεκτήριο σύστημα για την αντικεραυνική προστασία του Φ/Β πάρκου θα περιλαμβάνει ακίδες αλουμινίου Φ16-10 x 2500 – 3000 mm, τοποθετημένες σε απόσταση 50cm πίσω από τα πλαίσια, ανά 6 -12μ. περίπου.

Οι ακίδες θα στηρίζονται, στο έδαφος, σε βάση από μπετόν (Φ 400mm, 16Kg) και στο μεταλλικό σκελετό των πάνελ με ειδικό αποστάτη (fiber glass) μήκους 50 -100 cm.

Οι ακίδες θα συνδέονται με το σύστημα γείωσης μέσω αγωγού χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου διατομής Φ10mm, ο οποίος θα τυλίγεται με αντιδιαβρωτική ταινία 20 εκατοστά πριν και μετά την έξοδό του από το έδαφος.

Η σύνδεση του αγωγού αυτού με την γείωση θα γίνει μέσω χαλύβδινων θερμά επιψευδαργυρωμένων συνδέσμων αγωγού-ταινίας.

LIGHTNING ROD AL Φ 16 / 10 / 3000 mm

2.ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΩΒΟΥ FARADAY

Το σύστημα για την αντικεραυνική προστασία του Φ/Β πάρκου θα περιλαμβάνει ακίδες αλουμινίου Φ16 x 1500mm, τοποθετημένες ανά 12μ. maximum, πάνω στις μεταλλικές βάσεις, με τρόπο, που να διασφαλίζεται η αγώγιμη σύνδεσή τους.

Οι μεταλλικές βάσεις θα συνδέονται με το σύστημα γείωσης, το πολύ κάθε 20μ., μέσω ειδικών συνδέσμων. με αγωγό χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο διατομής Φ10mm, ο οποίος θα τυλίγεται με αντιδιαβρωτική ταινία 20 εκατοστά πριν και μετά την έξοδό του από το έδαφος.

Η σύνδεση του αγωγού αυτού με την γείωση θα γίνει μέσω χαλύβδινων θερμά επιψευδαργυρωμένων συνδέσμων αγωγού-ταινίας.

3.ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΙΟΝΙΣΜΟΥ

Το σύστημα για την αντικεραυνική προστασία του Φ/Β πάρκου θα περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα αλεξικέραυνα ενισχυμένου ιονισμού, τα οποία τοποθετούνται σε ιστό ανακλινόμενο, ύψους 5 – 7 μ., χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο, αποτελούμενο από σωλήνα Βαρέως τύπου.

Τα αλεξικέραυνα αυτά έχουν ακτίνα προστασίας έως 110μ., προστατεύοντας μεγάλες επιφάνειες.

  • Οι διαστάσεις που αναφέρονται καθορίζονται επακριβώς από το Επίπεδο Προστασίας που έχουμε προσδιορίσει για το κάθε πάρκο, σύμφωνα με το Ευρωπαικό Πρότυπο EN 62305-1.
  • Η αντικεραυνική προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων (Εσωτερικό ΣΑΠ) κρίνεται απαραίτητη.