Η ELVAN Α.Β.Ε.Ε. κατασκευάζει τις σταθερές της βάσεις φωτοβολταικών (πασσάλους και ανωδομή) γαλβανισμένες εν θερμώ μετά την κατασκευή κατά EN ISO 1461. Το κύριο χαρακτηριστικό του εν θερμώ γαλβανίσματος μετά την κατασκευή είναι ότι, σε αντίθεση με τα προγαλβανισμένα υλικά, παρέχει πολύ μεγάλο χρόνο ζωής χωρίς καμμιά συντήρηση.

Kατά τη διαδικασία του γαλβανίσματος εν θερμώ ο χάλυβας εμβαπτίζεται σε ένα λουτρό που περιέχει λιωμένο ψευδάργυρο σε θερμοκρασία 450 οC. Το θερμό γαλβάνισμα είναι μια διαδικασία κραματοποίησης και όχι απλής επικάλυψης του χάλυβα με ψευδάργυρο. Έτσι ο γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας αποκτά ιδιαίτερα μεγάλη αντοχή έναντι της οξείδωσης ακόμη και στα πιo αντίξοα περιβάλλοντα.

Επικαλύψεις με ψευδάργυρο σε διάφορες μορφές χρησιμοποιούνται για την αντιδιαβρωτική προστασία του χάλυβα εδώ και πάνω από 150 χρόνια. Ως εκ τούτου, έχει συγκεντρωθεί ένας πολύ μεγάλος όγκος δεδομένων για την αντοχή του γαλβανισμένου εν θερμώ χάλυβα στο χρόνο σε διάφορα περιβάλλοντα.

Για κάθε περιβάλλον ο χρόνος ζωής μιας γαλβανισμένης κατασκευής είναι ανάλογος:

1. του αρχικού πάχους γαλβανίσματος και
2.της ετήσιας μείωσης του πάχους γαλβάνισματος λόγω των συνθηκών της ατμόσφαιρας και του εδάφους.

Για να εκτιμήσουμε της ετήσια μείωση του πάχους γαλβάνισματος πρέπει πρώτα να εξετάσουμε το εξωτερικό περιβάλλον στην περιοχή που θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό πάρκο. Σύμφωνα με το EN 50929 (Corrosion likelihood of metallic materials when subject to corrosion from the outside – Classification of environmental conditions) οι περιοχές κατατάσσονται σε 6 κατηγορίες: C1, C2, C3, C4, C5-I και C5-M. Τα φωτοβολταϊκά πάρκα στην Ελλάδα εγκαθίστανται συνήθως σε περιοχές C3 (αγροτικές – μέσης επιβάρυνσης – με ετήσια μείωση του πάχους γαλβανίσματος 2,1 μm).

Οι σταθερές βάσεις φωτοβολταικών που κατασκευάζονται με προγαλβανισμένη λαμαρίνα δεν είναι κατάλληλες για δύο λόγους:

1. το πάχος γαλβανίσματος σε ένα προγαλβανισμένο έλασμα είναι στην καλύτερη περίπτωση 15 μm. Αυτό σε μια περιοχή C3 μας δίνει ένα χρόνο ζωής 7 έτη, ο οποίος υπολείπεται κατά πολύ της απαίτησης για χρόνο ζωής 20 ετών ενός φωτοβολταικού πάρκου.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται μια εκτίμηση του χρόνου ζωής για όλες τις περιπτώσεις:

2. τα σημεία στα οποία έχει κοπεί η προγαλβανισμένη λαμαρίνα μένουν χωρίς καμμιά αντιοξειδωτική προστασία. Σ’ αυτές τις περιοχές αναπτύσσεται άμεσα οξείδωση, η οποία και παρεισφύει κάτω από την γαλβανισμένη επιφάνεια, μειώνοντας ακόμα περισσότερο τη διάρκεια ζωής. Γι’ αυτό τον λόγο και το DIN 55928 – 8 στην παράγραφο 7 τονίζει ότι σε πάχη ελάσματος άνω του 1,5 mm είναι απαραίτητο να υπάρχει προστασία και στα σημεία όπου κόβεται το έλασμα και ο μόνος τρόπος να το επιτύχουμε αυτό είναι με γαλβάνισμα εν θερμώ μετά την κατασκευή.